Belgelendirme Süreci


Belgelendirme Süreci

Aker MYM belgelendirmeye ilişkin tüm kararları verme yetki ve sorumluluğunu kendisinde taşımaktadır.

İlk Belgelendirme

Adayın başvuruda bulunduğu mesleğe ait ulusal yeterlilikte belirtilen tüm birimlerden başarılı olması halinde, ilgili Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanacaktır.

Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından yapılan sınavlarda başarılı olunan her bir yeterlilik birimi için, bireyin talebi halinde, başarı durumunu gösteren "Birim Başarı Belgesi" düzenlenir ve Karar Verici onayı ile adaya teslim edilir. Birim başarı belgesinin şekli, içeriği ve geçerlilik süresi ilgili ulusal yeterliliğe bağlı olmak kaydıyla Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi tarafından belirlenir ve ilan edilir.

Adayın farklı bir kuruluştan başarılı olarak almış olduğu birim belgeleri, sürece başvuru aşamasıyla dahil edilir. Adaydan katıldığı birimleri ve değerlendirme sonuçlarının olduğu bir yazı getirmesi istenir. Adayın getirmiş olduğu belge kuruluşun imza ve kaşesini içermelidir.

Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimleri bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1 vb.) bazında birleştirme yapılmayacaktır

Böyle bir durumda, şayet en son tarihli sınavı Aker MYM' ne yapmış ise belgelendirme kararı, Aker Mesleki MYM tarafından verilir ve Mesleki Yeterlilik Belgesi yine MYK tarafından düzenlenir.

Birim başarı belgesine sahip kişilerin, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren farklı ulusal yeterliliklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemeleri durumunda, söz konusu birimlerden muaf tutulur.

Belge Teslimi

Kalite Yöneticisi belgelendirilecek kişi listesini Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun Yetkilendirme sözleşmesindeki tanımlanan süreler (5 gün) içerisinde portal üzerinden bildirir.

Teşvik kapsamında olmayan başvuruların belge masraf karşılıkları MYK'ya ödenir. Teşvik kapsamında olan başvurulardan 1 (bir) defaya mahsus belge masraf karşılığı talep edilmez.

Belgelerin düzenlenme süresi MYK'nın tasarrufuna bağlı olarak değişebilir.

Düzenlenen belgede, aşağıda belirtilen bilgiler yer alır;

 • Belgelendirilen kişinin adı, soyadı, T.C. kimlik numarası,
 • Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi adı, logosu, MYK logosu ve TÜRKAK logosu,
 • Belgelendirmenin dayandırıldığı dokümanın yayın tarihi, Ulusal Yeterlilik/ standardı dahil diğer ilgili dokümanlara atıf,
 • Geçerlilik şartları ve kısaltmaları dahil belgelendirmenin kapsamı,
 • Belge düzenleme tarihi ve geçerlilik süresinin son bulacağı tarih.

Mesleki Yeterlilik Belgelerinde tek imza yer alır. Genel Müdür tarafından imza edilir ve kimlik kartlarıyla birlikte başvuru sahibinin belirttiği teslimat yöntemine göre kendisine teslim edilir.

Belgenin Geçerliliğini Sürdürmesi

Belgelendirilmiş kişinin belgesinin geçerliliğini sürdürebilmesi için belirlenmiş şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartlar Ulusal Yeterliliklerde, Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi "Sınav Şartnameleri" nde ayrı ayrı tanımlanmıştır.

Belgenin geçerlilik süresi belgenin düzenlendiği tarihte başlar ve 5 (beş) yıl süresince geçerlidir.

Belgenin kullanımına ilişkin kurallar Aker MYM ile adaylar arasında karşılıklı olarak imzalanan "Belge Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilmiştir. Aday, yapılan sözleşme ile bu sözleşmede belirtilen kurallara uyacağını taahhüt etmektedir. Belgelendirilmiş kişiler Mesleki Yeterlilik Belgelerini sadece sözleşmede belirtilen kurallar çerçevesinde kullanabilirler.

Aker MYM' nin sahip olduğu TÜRKAK Akreditasyonunun veya MYK yetkilendirilmesinin iptal edilmesi durumunda, belgelerin geçerliliğinin sürdürülmesi kararı MYK tarafından verilir.

Belgenin Gözetiminin Yapılması

Belgelendirilen kişilerin ilgili Ulusal Yeterlilikler doğrultusunda ve yetkilendirilen süreler içinde belgelendirme konusu ile ilgili çalıştığının ve belgelendirilen kişinin yeterliliğinin sürdüğünün kontrolünü sağlamak için yapılır.

Gözetim faaliyetlerine ilişkin genel şartlar, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulunun 15.04.2020 tarihli ve 2020/48 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Usul ve Esaslarda "Gözetim Faaliyetlerine İlişkin Genel Şartlar MADDE 4-(1) de; Dayalı olduğu uluslararası standartlarda gözetim şartı tanımlanmış olan ulusal yeterlilikte belirtilen gözetim sıklığına ve yöntemine uygun şekilde gözetim yapılır. Bu istisnalar dışındaki ulusal yeterliliklerde gözetim yapılmaz." İfadesi yer almaktadır. Bu ifade doğrultusunda Aker MYM kapsamında yer alan yeterliliklerde gözetim şartı bulunmadığı için gözetim yapılmamaktadır.

Belgenin Askıya Alınması

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Vericinin kararı ile askıya alınır;

 • Belgelendirilmiş kişinin kendi isteği ile geçici askıya alma talebinde bulunması durumunda,
 • Belgelendirilmiş kişi hakkında, hizmet alıcıları, işverenleri veya diğer kişiler tarafından bildirilen bir şikâyetin olması ve Karar Verici ve/veya İtiraz Şikâyet Komitesinin değerlendirmesi sonrasında belgeli kişinin aleyhinde bir karar alınması durumunda,
 • Belgelendirilmiş kişinin belgeyi yanıltıcı bir biçimde kullandığı tespit edildiğinde,
 • Belgelendirilmiş kişinin, belge almaya hak kazandığı sınav hakkında yapılan tetkikler veya denetimler sonucunda sınavın güvenirliğini ve şeffaflığını etkileyecek bir usulsüzlük ve sahtecilik olması halinde,

Askı süresi uygunsuzlukların durumlarına göre 15 gün ila 6 ay arasında değişebilir. Belgesinin askıda olma nedeninin ortadan kalktığını ispat edemeyen adayın belgesi, en fazla belge geçerlilik süresi sonuna kadar askıda kalır.

Belgenin askıya alınma talebi ile ilgili olarak, "Belge Askıya Alma/İptal Formu" Personel Belgelendirme Müdürünün görevlendirdiği Karar Verici tarafından doldurulur ve yapılacak değerlendirmenin içeriği, süresi, belgenin askıya alınma gerekçesi de gözden geçirilerek, yine değerlendirmede görevli Karar Verici kararı ile belirlenir ve onaylanır.

Belgenin askıya alınması kararı en geç 10 (on) gün içerisinde Kalite Yöneticisi tarafından MYK' ya bildirilir. Bu durum www.akermeslekiyeterlilik.com web adresinde ve MYK web sitesinden belge sorgulama bölümünden adayların bilgisine ilan edilir. Bu ilan aynı zamanda üçüncü kişilerle, ilgili kurum ve kuruluşlara açıklama niteliği taşır.

Personel Belgelendirme Müdürü tarafından, belgesi askıya alınan kişiye (beyan ettiği adresi esas alınarak) yazılı bildirimde bulunulur.

Belgelendirilmiş kişi belgesinin askıya alınma tebliğinden itibaren belge kullanımını durdurur. Belge kullanımını durdurmadığı tespit edilen kişiler öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmaz ise belgesi iptal edilir.

Bu süreç içerisinde duruma itiraz söz konusu olması durumunda "İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü" ne göre uygulama yapılır.

Askı Sürecinin Kaldırılması

Belgesi askıya alınan kişiden kusur ihlaline ilişkin yazılı bir açıklama talep edilir.

Personel Belgelendirme Müdürü, askıya alma gerekçesinin giderildiğinin teyidi amacı ile doküman inceleme ve değerlendirme yapmak için bir Karar Verici görevlendirir. Yapılacak değerlendirmenin içeriği ve süresi, belgenin askıya alınma gerekçesi de gözden geçirilerek, görevli Karar Verici onayı ile askı kaldırılır. Açıklama talebi ile sonuçlandırma süresi 30 iş gününü geçemez.

Karar Verici onayının ardından Kalite Yöneticisi tarafından MYK' ya bildirilerek, gerekli hallerde MYK'dan görüş alınarak; belgenin Askıdan kaldırıldığı bilgisi, "Belge Askıya Alma/İptal Formunda" yer alan bilgiler esas alınarak belge sahibine bildirilir. Bu bildirim Personel Belgelendirme Müdürü tarafından (belge sahibi kişinin beyan ettiği adrese) yazılı olarak yapılır.

Belgenin askıdan indirildiği www.akermesklekiyeterlilik.com web adresinde de ayrıca ilan edilir.

Belgenin İptal Edilmesi

Belge aşağıdaki şartların oluşması durumunda, Karar Vericinin kararı ile iptal edilir;

 • Belgenin askıya alınma süresi içerisinde belgelendirilen kişinin, askıya alınma gerekçelerini ortadan kaldırdığına dair yeterli delilleri sunmaması,
 • Belge geçerlilik süresinin dolması,
 • Belge yenilemede; belgelendirilen kişinin, ilgili yeterlilik şartlarını veya varsa değişiklik şartlarını sağlamaması ya da sağladığına dair kanıtları Aker MYM'ne zamanında ulaştıramaması.

Belgenin iptalinin oluşması durumunda, görevli Karar Verici tarafından "Belge Askıya Alma/İptal Formu" doldurularak nihai kararın verilmesi sağlanır.

Bu durum belge sahibine Personel Belgelendirme Müdürü tarafından (belge sahibi kişinin beyan ettiği adrese) yazılı olarak bildirilir.

Bu bildirimde, belge sahibinin itiraz hakkının bulunduğu açıkça ifade edilir ve aşağıda sıralanan işlemleri yerine getirmesi talep edilir. Bunlar;

 • Aker MYM Belge ve Belge işaretinin kullanımının durdurulması,
 • İptal edilen belge kapsamındaki her türlü haktan vazgeçilmesi,
 • İptal edilen belgenin orijinalinin Aker MYM'ne iade edilmesi

Belgenin iptal işlemi başlatılır. Belgenin iptal işlemini takiben, belge sahibinin belge işaretini her türlü kullanımdan çıkarması gerekmektedir.

Belgesi iptal edilen kişi belgesinin aslını ve eki olan Belge Kullanım Sözleşmesini (on beş) gün içinde, Aker MYM' ne iade etmekle yükümlüdür. Teslim alınan belge ve sözleşme iptal edilerek arşivlenir.

İade edilmemesi durumunda, öncelikle yazılı olarak uyarılır, uyarı dikkate alınmazsa kanuni işlem başlatılabilir. Belgelendirilmiş kişi, belgesini, ekini ve sözleşmesini kaybettiğini beyan etmesi durumunda kayıp ilanını bir dilekçe ile Aker MYM' ne bildirmesi istenir.

Aker MYM, belgenin iptalini MYK Web Portalı aracılığı ile kamuoyuna ilan eder ve belge sahibinin, personel belgelendirmesi kapsamında belgeli listesinden çıkarır.

Belge sahibinin, belgenin iptal edilmesi ile ilgili gerekleri yerine getirmemesi durumunda, Aker MYM;

 • İlgili belge sahibin belgeyi, anlaşma kurallarını ihlal ederek kanunsuz olarak kullandığını MYK' ya ve Akreditasyon kuruluşuna bildirir.

Belge sahibi tekrardan belgelendirme başvurusunda bulunur ise ilk defa belgelendiriliyormuş gibi başvuru aşamasından süreç yeniden başlatılır.

Belge, aşağıdaki durumlarda askı kararına gerek kalmaksızın iptal edilir. Belge kararındaki değişiklik kayda alınır.

 • Kişinin talebi
 • Kişinin hayatını kaybetmesi
 • Kişinin askıya alma şartlarını kabul etmemesi.

Belgenin Yeniden Basılması

Mevcut belgesini kaybolma, yırtılma, hatalı basım vb. nedenlerle kullanamayan belge sahipleri, belgenin yeniden basılması için Aker MYM' ne yazılı başvuruda bulunması gerekmektedir.

Belgenin yırtılması veya okunamaz duruma gelmesi halinde belgenin aslı bizzat, posta vb. yolu ile Aker MYM' ne teslim edilerek belgenin yenilenmesi sağlanır.

Belgenin kaybolması durumunda belge sahibi yeni belge talebinde bulunabilmesi için yayınlanmış kayıp ilanı ile Aker MYM' ne bir dilekçe sunmalıdır.

Belge yenilenmesi için gerekli olan ücret adaydan temin edilir. Belge yenileme ücreti www.akermeslekiyeterlilik.com web sayfasında "Sınav ve Belgelendirme Ücret Formu- Genel Şartlar ve Açıklamalar" başlığı altında belirtilmektedir.

Belgenin Kapsamının Değiştirilmesi

Belgenin verilme kapsamında değerlendirilen ilgili yeterlilik revizyonundaki köklü değişiklikler durumunda, Ölçme ve Değerlendirme Komisyonu talebine istinaden, belgelendirilmiş kişi tekrar sınava tabi tutulabilir. Bu sınav yeniden belgelendirme döneminde yapılır. Mevcut belge süresince geçerlidir.

Belgelendirme programında ilave değerlendirme gerektirecek şekilde bir değişiklik olduğunda (Revizyon vb.), ilgili program kapsamında belgeli tüm adaylar Belgelendirme Asistanı tarafından e-mail, sms veya telefon ile bilgilendirilir ve www.akermeslekiyeterlilik.com web sitemizde talep gerektirmeksizin kamuya açık hale getirilir.

Belge Yenileme Süreci

Belge Yenileme faaliyeti için, ilgili Ulusal Yeterliliğin "Belge Yenilemede Uygulanacak Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi" şartları ve MYK tarafından yayınlanan "MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi Gözetim ve Belge Yenileme Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar" dokümanı esas alınır.

Personel Belgelendirme Müdürü belge geçerlilik süresini dolduran kişileri tespit ederek, belge geçerlilik süresinin bitimine 6 (altı) ay kala belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu, belge yenileme başvurusu yapması gerektiğini ve belge yenilemek için gerekli şartları bildirir. Bu bildirim, belgeli kişilere başvuru formunda beyan ettikleri iletişim bilgileri üzerinden, resmi yazı kargo, e-posta veya sms vb. yöntemler ile yapılır.

İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçilememesi durumunda Aker MYM' nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz. Talep edilmesi halinde Aker MYM' nin söz konusu kişilere bildirim yapılmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları Mesleki Yeterlilik Kurumuna sunması yeterlidir.

Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgesinin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

Kanıt ve/veya Portfolyo Değerlendirmesi ile Belge Yenileme

Belge yenileme başvurusu yapan belgelendirilmiş kişiden belge geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca belge aldığı alanda çalıştığını gösteren kayıtları hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.) talep edilir. Karar Verici başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu değerlendirir. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesi istenir.

Karar Vericinin sunulan kanıtları değerlendirmesi sonucu kanıtları veya portfolyoyu uygun bulması durumunda belge yenileme süreci başlatılır. Başvuru sahibi "Belgelendirme Ücret Formu"nda belirtilen belge masraf karşılığını Aker Mesleki Yeterlilik Merkezi hesabına yatırarak dekontu kanıt olarak sunar. Belge basım talebi Kalite Yöneticisi tarafından MYK'ya iletilir.

Sınavla belge yenileme

Belge yenileme için yapılan başvuruda doğrudan sınavla belge yenileme talep eden veya kanıtla ya da portfolyo değerlendirmesi ile belge yenilemeyi talep edip sunduğu kanıtlar yetersiz görülen başvuru sahiplerini belge yenileme işlemleri için ilgili ulusal yeterlilikte belirtildiği ve sınav şartnamelerinde tanımlandığı üzere sınava tabi tutulurlar. Sınav süreci "Sınav Uygulama Prosedüründe" belirtildiği şekilde yapılır. Sınavdan başarılı olmaları durumunda belge yenileme işlemi yapılır

Belge/ Logo ve Marka Şartları

Aker MYM "Belge Kullanım Sözleşmesi" içeriğinde Belge/Logo ve Marka şartlarını tanımlamıştır.

Logo / Marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

Belge üzerindeki logolar hiçbir şekilde tek başına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz

Logo/Markaların kullanıldığı tüm yerlerde, Logo/Markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait (belge numarası ile birlikte) belirtilir.

Logo/Marka boyutları ve okunabilirliği bozulmamak şartıyla değiştirilebilir.

Logo/Marka basılı veya elektronik ortamda sayfanın alt veya üst kısmında kuruluşun Logo/Markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.

Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilmiş kişi veya çalıştığı kuruluş, Logo/Marka kullanımını durdurmalıdır.


Paylaş: